• Vrouwe Justitia

De CAO (collectieve arbeidsovereenkomst)

De CAO (Collectieve ArbeidsOvereenkomst) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd omtrent arbeidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op het loon, (onregelmatigheids)toeslagen, werktijden, opzegtermijnen of pensioen. De cao wordt afgesloten door één of meer werkgevers, één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties (meestal vakbonden).

Het is van belang om te weten of een CAO van toepassing is. Het kan namelijk zo zijn dat bepaalde afspraken in een CAO gunstiger zijn voor u als werknemer. Zo kan de collectieve arbeidsovereenkomst regelen dat u bijvoorbeeld recht heeft op meer vrije dagen dan overeengekomen in de individuele arbeidsovereenkomst. De CAO gaat in dat geval boven de arbeidsovereenkomst met de werkgever.

Het kan zijn dat geen CAO van kracht is. In dat geval maken de werknemer en de werkgever in onderling overleg afspraken over de arbeidsvoorwaarden. In dat geval moeten natuurlijk wel de algemene regels van de arbeidswetgeving in acht worden genomen. Deze zijn te vinden in het Burgerlijk Wetboek, maar ook in andere wetten, waaronder de Wet minimumloon, de Arbeidstijdenwet, de Arbeidsomstandighedenwet, maar ook bijvoorbeeld in de Wet arbeid en zorg.

Wij nemen ook graag contact met u op